Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συντάκτης:

Δήμο Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου προκρίνει μελέτη αξιολόγησης σεναρίων συνένωσης με άλλες οντότητες

Μελέτη της Ernst & Young, που εκπονήθηκε τον Νοέμβριο για λογαριασμό του Δήμου Γεροσκήπου, αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταδεικνύει ότι η καλύτερη και πιο επωφελής επιλογή για τη Γεροσκήπου, αλλά και τη γύρω περιοχή, είναι η συνένωση του δήμου με όμορες κοινότητες.

 

 • Η μελέτη, αφού έλαβε υπόψη της τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της διοικητικής και της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, την εξασφάλιση της αναγκαίας στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση υφιστάμενων και νέων αρμοδιοτήτων και τη συνένωση δήμων, αλλά και κοινοτήτων με τρόπο που να διασφαλίζεται η διατήρηση της ταυτότητάς τους, κατέληξε σε ό,τι αφορά τη Γεροσκήπου, ότι η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων που πιθανώς να προκύψουν, ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνους, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως, μεταξύ άλλων,:
 • Η απουσία μεθοδολογίας καθορισμός προτεραιοτήτων των αναγκών του ενοποιημένου Δήμου ή ο καθορισμός μιας μεθοδολογίας που δε λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης της Γεροσκήπου, η οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα τόσο στο τουριστικό προϊόν και όσο στα έσοδα από τον τουρισμό.
 • Η υποβαθμισμένη και μη αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της Γεροσκήπου στο συμβούλιο και γενικά στη διοίκηση του νέου δήμου, βάσει της συνεισφοράς του στο συνολικό προϋπολογισμό του ενοποιημένου Δήμου, αλλά και του ενεργού του πληθυσμού.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η μελέτη αξιολόγησε τέσσερα (4) σενάρια συνένωσης[1] τα οποία προτάθηκαν με σκοπό την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, τα σενάρια συνένωσης που έχουν εξεταστεί είναι:

 1. Σενάριο Α: Δήμος Γεροσκήπου και Δήμος Πάφου.
 2. Σενάριο Β: Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα Κονιών, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης.
 3. Σενάριο Γ: Δήμος Γεροσκήπου, Δήμος Πάφου, Δήμος Πέγειας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Χλώρακας, Κοινότητα Έμπας, Κοινότητα Λέμπας και Κοινότητα Κισσόνεργας.
 4. Σενάριο Δ: Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα Κονιών, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης.

Όπως διαφάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων (4) σεναρίων συνένωσης, τα Σενάρια Β και Δ συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προοπτικών ανάπτυξης του ενοποιημένου Δήμου, αφού οι επιχειρησιακές και διοικητικές προκλήσεις που παρατηρούνται μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Σημειώνεται ότι, τα Σενάρια Β (προτάθηκε από τη μελέτη του Δρ. Κουταλάκη) και Δ (προτάθηκε από τον Δήμο Γεροσκήπου) προσομοιάζουν, έχοντας ως μόνη διαφορά την συμπερίληψη στο Σενάριο Δ της Κοινότητας Κονιών, η οποία αποτελεί όμορη Κοινότητα με το Δήμο Γεροσκήπου και εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από μια πιθανή συνένωση με τον Δήμο.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, αφού αξιολόγησε τη μελέτη της ΕΥ, προχώρησε ήδη σε εισήγηση συνένωσης της Γεροσκήπου με τις Κοινότητες Κονιών, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας και Τίμης. Η εισήγηση αυτή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Πολιτεία.
 • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων, όπως αυτές αναλύονται στη μελέτη της ΕΥ.
 • Τις προοπτικές ανάπτυξης των υπό συνένωση οντοτήτων.
 • Την πιο δημοκρατική εκπροσώπηση των υπό συνένωση τοπικών αρχών στο νέο διοικητικό σχήμα και στα όργανα λήψης των αποφάσεων.

Τονίζεται δε ότι, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Δήμος Γεροσκήπου στην παροχή υπηρεσιών σε (σχετικά) μεγάλο πληθυσμό, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους των υπόλοιπων υπό συνένωση οντοτήτων. H συνένωση των κοινοτήτων της ανατολικής Πάφου με τον όμορο τους δήμο θα τις βοηθήσει να εξασφαλίσουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση και κοινωνικοπολιτική ισότητα, να αναπτυχθούν ισόρροπα και να κάνουν βήματα προόδου. Επίσης, ο Δήμος Γεροσκήπου διαθέτει τεχνογνωσία για την ετοιμασία προτάσεων που αφορούν σύνθετα έργα υποδομής και θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

[1] Όσον αφορά τη συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με άλλες οντότητες, έχουν προταθεί τρία (3) σενάρια στο «Έγγραφο Πολιτικής για την Αναθεώρηση της προωθούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία» που ετοιμάστηκε από το Δρ. Χαράλαμπο Κουταλάκη μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ένα (1) εναλλακτικό σενάριο, το οποίο προτάθηκε από το Δήμο Γεροσκήπου.

 

Νέες  κεραίες κινητής τηλεφωνίας 5G

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, αντιτίθεται στην τοποθέτηση των νέων κεραιών 5G εντός των δημοτικών ορίων της Γεροσκήπου καθώς με βάση τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που κατέχει μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι η νέα γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας, θα εκπέμπει ακτινοβολία σε πολύ υψηλότερη ισχύ σε σχέση με τους υπάρχοντες σταθμούς βάσης με ενδεχομένως, μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Ως εκ τούτου και στην προσπάθεια του να προστατέψει την έκθεση των δημοτών σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλών συχνοτήτων, στη συνεδρία του ημερ. 26/11/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως απαγορεύσει την εγκατάσταση των νέων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός των δημοτικών ορίων της Γεροσκήπου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο μέχρι  την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

 

64/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ     

65/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ       

66/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

                   (χωρητικότητας τουλάχιστον 18 Μ3)

67/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER (POP CAT) ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

                   ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

68/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

69/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ DIGGER ΜΕ

                   ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ) )

 70/2019      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΠΑΖΩΝ   ΜΕ

                   ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (χωρητικότητας τουλάχιστον  18 Μ3)

                   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

71/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

72/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN

73/2019      ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

74/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ

75/2019     ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών που διατίθενται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανέρχεται στα 5 για κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13.12. 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα  26961803 ,26961400, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08.00 – 14.30.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων:

 • Δημότης Γεροσκήπου
 • Κυπριακή Υπηκοότητα
 • Διαγωγή κοσμιοτάτη
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Βαθμός Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 18,5/20 και άνω.
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή.
 • Εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας για το 1ο έτος σπουδών.
 • Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €30,000 (πατέρας – μητέρα).
 • Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €2000 για κάθε παιδί. Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών και ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στις €32,000.
 • Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ ’αποστάσεως.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 1.30μ.μ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να αποτείνεστε στο Αρχείο (τηλ. 26 962 324) ή στην Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου (τηλ. 26 960 857). Για τα έντυπα των αιτήσεων, ακολουθείστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

Παραχώρηση Υποτροφιών Δ.Γ. 2019 – 2020

Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης για Αίτηση Υποτροφιών

 

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

 

Βράβευση Δήμου Γεροσκήπου για περιβαλλοντικές δράσεις – 2019

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου έχει βραβευθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, για την έμπρακτη συμμετοχή του στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «ZERO WASTE BEACH» το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και την Cola-Cola στην Κύπρο στο πλαίσιο του οράματος για ένα κόσμο χωρίς απορρίμματα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, στην υιοθέτηση καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών από παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, Τοπικές Αρχές και το ευρύ κοινό, στην καθιέρωση ετήσιων εκστρατειών καθαρισμού παραλιών και βυθών, στη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την πλαστική θαλάσσια ρύπανση.

Ο Δήμος Γεροσκήπου ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας της δημόσιας υγείας θα συνεχίσει την πολύπλευρη δράση του και θα συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που έχει ως στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

 

 

Ανακοίνωση για την εγγραφή δημοτών στις Επιτροπές του Δήμου Γεροσκήπου

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου ενημερώνει τους δημότες του, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 12/11/2019 αποφάσισε την επανασύσταση των Επιτροπών του Δήμου.

Ως εκ τούτου όσοι δημότες επιθυμούν να αιτηθούν για την εγγραφή τους σε οποιαδήποτε επιτροπή, θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  info@geroskipou.org.cy είτε μέσω τηλεομοιότυπου στο 26961247.

Oι επιτροπές στις οποίες μπορεί κάποιος να εγγραφεί είναι οι ακόλουθες:

 • Πολιτιστική Επιτροπή και Αναζωογόνηση Παραδοσιακού Πυρήνα
 • Επιτροπή Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Βιοτεχνικής περιοχής
 • Επιτροπή Υγείας και Καθαριότητας
 • Επιτροπή Νεολαίας, Αθλητισμού και Διαχειριστική Αθλητικού Κέντρου
 • Πολεοδομική Επιτροπή και Παραλίων
 • Επιτροπή Τουρισμού, Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 • Επιτροπή Προσφύγων, Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευημερίας
 • Επιτροπή Αδελφοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου στο τηλέφωνο 26962324.

 

Δήμος Γεροσκήπου

Back to top
elΕλληνικά