Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συντάκτης:

Πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

Πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 

 

 1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου. 

 

 1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. 

 

 1. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

 1. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

 

 1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4365 και ημερ. 10.06.2022 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπηρεσίας ).

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης,  το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης, και την Προκήρυξη της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Γεροσκήπου) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

 

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015-8210 Γεροσκήπου, σε κλειστούς φακέλους στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου», όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.

 

 1. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26960818 και 26962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (003).docx

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ (004).docx

ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ.doc

Πρόσληψη τεσσάρων (4) επιχικών εργατών γενικών καθηκόντων

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
εποχικών ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων»(Κλ.Ε5) για περίοδο
απασχόλησης έξι (6) μήνες.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί
ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την
χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από το Αρχείο του
Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου www.geroskipou.org.cy.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου,
υπογεγραμμένες, μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 2:30μ.μ. σε κλειστούς
φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εποχικών
εργατών”.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην γραμματεία στο
τηλ: 26- 962324

Έγγραφα:

Δημοσιοποίηση ετήσιων προσφορών 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου
Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για τη χρονική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.
4-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
5-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ
6-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER -POP CAT- ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
8-2022 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
9-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
10-2022 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
12-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER RUN
13-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
14-2022 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ
15-2022 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών
Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14.2.2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές

Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα
26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Γεροσκήπου με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει τον αδόκητο θάνατο του Δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη.

Ο Μιχάλης Παυλίδης υπηρέτησε με πάθος και ευσυνειδησία την πόλη μας τόσο από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου για 7,5 χρόνια, όσο και, από τη θέση του Δημάρχου για 10 χρόνια (2012-2021), συμβάλλοντας με τη δράση του στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Γεροσκήπου. Πριν από την εκλογή του στο Δημαρχιακό αξίωμα είχε αναπτύξει πλούσια κοινωφελή δράση, υπηρετώντας ως Πρόεδρος ή μέλος Διοικητικών Οργάνων Σωματείων του Αθλητισμού και του Πολιτισμού. Χαρακτηριζόταν από ήθος, ειλικρίνεια και εντιμότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του τήρησε μονόλεπτη σιγή εις μνήμην του και αποφάσισε όπως :
– Κηρυχθεί τριήμερο πένθος
– Οι σημαίες στα γραφεία του Δήμου κυματίζουν μεσίστιες
– Η κηδεία τελεστεί με δημοτική δαπάνη
– Το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου παραστούν στην κηδεία
– Ανοιχθεί βιβλίο συλλυπητηρίων

Περαιτέρω αποφασίστηκε ως ένδειξη τιμής προς τον Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μελετηθούν προτάσεις για ανάδειξη της συμβολής και του έργου του εκλιπόντος

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του

Εναρκτήρια Διάλεξη “Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο” (29/10)

«ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ»

Εναρκτήρια Διάλεξη 18 ου Κύκλου

Tο «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο», που διοργανώνουν από
κοινού ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος, ανοίγει
τις πύλες του για τον 18 ο κύκλο διαλέξεων. Ένας δυναμικός και ενδιαφέρων κύκλος
διαλέξεων προσκαλεί τους κατοίκους όλων των ηλικιών της Πάφου σε ένα γόνιμο
διάλογο για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα.
Η εναρκτήρια διάλεξη θα δοθεί την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
7.00μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, από
τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ.
Λεόντιο Κωστρίκη, με θέμα: «Εμβολιασμός κατά της Covid-19 και οι επερχόμενες
μεταλλάξεις του ιού SARS-Cov-2».
Οι διαλέξεις του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» είναι ανοικτές για το
κοινό και μεταδίδονται ζωντανά από το Ράδιο Πάφος Παγκύπρια 93.7 και
ηχογραφημένες από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice 95.2. Με
το τέλος των εισηγήσεων, το κοινό, αλλά και το ακροατήριο του Ράδιο Πάφος
Παγκύπρια, μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση που ακολουθεί.

Χορηγοί επικοινωνίας: Εφημερίδα «Πολίτης», UCY Voice 95,2

Πληροφορίες: 22894305/ 26960857

Ιεροκήπειον – 18ος Κύκλος

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ


Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Η επίσημη παράδοση του κάθετου δρόμου, που συνδέει το ιστορικό κέντρο της
Γεροσκήπου με το παραλιακό μέτωπο (Λεωφ. Μάριου Τόκα), καθώς και των
παραλιακών περιπτέρων, που ανεγέρθηκαν στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, θα
γίνει την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τα Εγκαίνια θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης. Της Τελετής των Εγκαινίων θα προηγηθεί Αγιασμός από τον
Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο.

Χώρος Τελετής: Είσοδος Λεωφ. Μάριου Τόκα (παρά τον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Αεροδρομίου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021 «ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021

«ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»
1. Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί προσφορές για την εκμίσθωση πετροσυλλέκτη με τον
χειριστή του για 90 ώρες ( ± 20%) για καθαρισμό της δημοτικής παραλίας
Γεροσκήπου από διασπαρμένες Κροκάλες διαμέτρου από 1εκ. μέχρι 20εκ..
2. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Σύμβασης ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες ευρώ (9 000
Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Το μηχάνημα δυνατόν να είναι είτε αυτόνομο είτε μεταφερόμενο και να είναι μεγάλης
ιπποδύναμης ( 140 HP ως 200 HP).
4. Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται για περίοδο 45 ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε τρείς φάσεις .
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον
Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου
(είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Γεροσκήπου, 8210 Πάφος) το αργότερο μέχρι
τη Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η
φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14/2021 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ».
6. Για τους όρους του Διαγωνισμού και για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε
σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου κ. Κ. Λεάνδρου, τηλ.26961803,
ηλεκτρονική διεύθυνση kleandrou@geroskipou.org.cy

Από Δήμο Γεροσκήπου

 

Σχετικά Αρχεία:

δημοσιευση για 14-21 πετροσυλλεκτης ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

14-2021 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

 

Regarding your civil marriage in Geroskipou we would like to inform you that you must bring with you the following documents:

 

a) Passports

 

b) British nationals, who reside in Cyprus for a period of less than three (3) years and wish to celebrate a civil marriage in the Republic of Cyprus, should submit a Marriage non-impediment Certificate, issued either by the General Register Office of the local authority of the area they reside. This Certificate should be sealed with an APOSTILLE. Moreover, they should submit the Registration Certificate (yellow slip) and an Affidavit stating that they are not married. Finally, a copy of their passport should be submitted.

 

British nationals, who come to Cyprus with a Marriage Tour Package to celebrate a Marriage and leave or reside legally and continuously in the Republic of Cyprus for at least three years, are not required to submit the Marriage non-impediment Certificate. Instead, they will need to bring a Statutory Declaration and/ or Affidavit legalized by the Foreign Commonwealth and Development Office, as per the following instructions:

 

 • The document must be signed, certified, and dated by the UK practicing solicitor or notary public before being submitted to this office.

 

 • When a notary public or solicitor certifies a document, the following requirements must be met:
 • They sign the document in their own name (Not a company signature, or a PP signature)
 • They must have a current practicing certificate with the relevant UK regulatory body
 • They certify the document while in the UK.
 • They clearly print or stamp their name and the details of their firm
 • They state a certification (e.g. “I hereby certify that …”)
 • If applicable, they need to include an original embossed/wet ink seal
 • They date their certification

 

The Foreign Commonwealth and Development Office offers a worldwide postal service for all applications which can be made online via their website http://www.gov.uk/get-document-legalised

 

c) If you are divorced you are requested to bring the original Divorce Certificate which must be final and absolute (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. If you are a widow/widower you are requested to bring with you the original Death Certificate (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. Both documents must have an Apostille

 

d) If one of you is under the age of 18 you are requested to additionally bring the consent of your parents which must be certified by a solicitor of your country, with an Apostille

 

e) Fees for the Special Marriage: 282 Euro (A marriage is considered “Special” when it is performed within one or two days after the submission of your application).

 

f) Usual marriage fees: 128 Euro (the marriage is performed, at least 15 days after the submission of your application).

 

g) Passport photocopies of two witnesses over 18 (age) must be provided. Your witnesses must be present on the day of the wedding.

 

Your application must be submitted by both interested parties in person at least one working day before the wedding date in the case of a “Special” Marriage, or at least 15 days before the wedding date in case of a “Usual” marriage. Our office accepts applications from Monday to Friday between 8.30 – 10.00 am.

If you require any further information you can contact us at +357 26960797 / 26960823 and at weddings@geroskipou.org.cy

 

Necessary documents required by British nationals

Back to top
elΕλληνικά