Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Author:

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023 «Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023
«Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών εισπρακτόρων – καθαριστών στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy
Οι προσφορές θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους όρους που καθορίζονται στα Έγγραφα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Πλαίσιο Εισπράκτορα 2023

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των φοιτητών, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023.

Παραχώρηση Υποτροφιών Δ.Γ. 2022 – 2023

Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης για Αίτηση Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου

Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ηνΔεκεμβρίου 2023.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.  

 

19-2023 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

20-2023 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται σταειδικά έντυπα προσφορών.

Τα έντυπα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου.   www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24.3.2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα 26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για εκποίηση του οχήματος με αρ. εγγραφής KSM822, μάρκας Renault. Πληροφορείστε ότι οποιοσδήποτε τυχόν τελωνειακός δασμός, θα καταβληθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο επιτυχών προσφοροδότης υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός 10 ημερών από την κατακύρωση της προσφοράς και αφού πληρώσει το απαιτούμενο ποσό.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δημαρχεύων Γεροσκήπου, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KSM822» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.»

Προκήρυξη θέσης Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΚΥΒΑΛΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη
Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6-Ε7.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
www.geroskipou.org.cy.
Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:
1. Aντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.
2. Aντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
3. Aντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την
Αστυνομία.
4. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό
Νοσηλευτήριο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου,
υπογεγραμμένες από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
2022 και ώρα 2:00μ.μ σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται
η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλλογής σκυβάλων».
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο
παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου,
προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες
αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Δήμος Γεροσκήπου
09 Δεκεμβρίου 2022

Βράβευση Δήμου Γεροσκήπου

Βράβευση Δήμου Γεροσκήπου

Ο Διεθνής Κριτής του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας απένειμε στον Δήμο Γεροσκήπου το 1ο βραβείο καλής πρακτικής στην κατηγορία «Συνέργειες για τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης του πλαστικού στον Δήμο».

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αρνητικές επιπτώσεις του πλαστικού στην καθημερινή μας ζωή, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Ακτή» και με τη συμμετοχή των σχολείων που βρίσκονται στα δημοτικά όρια Γεροσκήπου, εγκαινίασαν από το 2020 πρόγραμμα στη, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, Δημοτική Παραλία, για σκοπό τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του PMD.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με ενημερώσεις στα σχολεία, καθαρισμούς παραλιών και συλλογή, διαχωρισμό, ζύγισμα και μεταφορά των υλικών στο Πράσινο Σημείο Κολώνης. Τα τενεκεδάκια αλουμινίου συλλέγονται από την οργάνωση Cans For Kids, η οποία τα εκμεταλλεύεται για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την αγορά εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Βράβευση Δήμου Γεροσκήπου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήμου Γεροσκήπου

Υπεγράφη στις 5 Δεκεμβρίου 2022, στη Λευκωσία, μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Γεροσκήπου, για την ανάπτυξη
συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές προς υλοποίηση του Προγράμματος
Προληπτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας «Εξέλιξης», το οποίο σκοπό έχει την
πρόληψη επιβλαβών συμπεριφορών, την προαγωγή και διασφάλιση της ψυχικής
υγείας στα όρια του Δήμου.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε
χρόνια.
Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα και ο
Δημαρχεύων Γεροσκήπου κ. Κυριάκος Χατζηβασίλη.

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

 

  • Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι έχουν αποσταλεί τιμολόγια επιβολής του Τέλους Σκυβάλων, της Άδειας Επαγγελματικού Υποστατικού, του Επαγγελματικού Φόρου, Τελών Υδατοπρομήθειας, Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Καθαρισμοί Οικοπέδων.

 

  • Όσοι δεν έλαβαν τιμολόγια για τις πιο πάνω φορολογίες και τέλη, προτρέπονται όπως αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

 

  • Τα τιμολόγια που αφορούν χρέωση της ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ δεν αποτελούν πιστοποιητικό έκδοσης της «Άδειας Επαγγελματικής Στέγης» και οι διαχειριστές των υποστατικών καλούνται όπως προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εξασφάλιση της.

 

  • Η Άδεια Επαγγελματικής Στέγης εκδίδεται μόνο στα γραφεία του Δήμου με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και με εξόφληση του επιβληθέντος τέλους.

 

  • Παράληψη έκδοσης της Άδειας Επαγγελματικής Στέγης συνιστά ποινικό αδίκημα και ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής του επαγγελματικού υποστατικού θα διώκεται ποινικώς.

 

  • Όσοι δεν έλαβαν τιμολόγια για τις πιο πάνω φορολογίες και τέλη, προτρέπονται όπως αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

 

  • Εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται μέχρι την Πέμπτη 29/12/2022 στα ταμεία του Δήμου ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γεροσκήπου και της JCC Smart Payments (jccsmart.com). Σε τιμολόγια με  τελευταία ημερομηνία πληρωμής πριν την 29ην Δεκεμβρίου 2022 δίδεται παράταση στην ημερομηνία πληρωμής μέχρι και την 29/12/2022 χωρίς καμία επιβάρυνση.                            Ώρες ταμείου:  Δευτέρα ως Παρασκευή : 8.00π.μ. – 1.30μ.μ.

 

  • Δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων και με δόσεις με ελάχιστο ποσό πληρωμής €50 κάθε φορά και με τελευταία ημερομηνία εξόφλησης την 29/12/2022. Οι πληρωμές με δόσεις γίνονται μόνο στα ταμεία του Δήμου.

 

  • Ενστάσεις για τις επιβληθείσες φορολογίες και τέλη θα υποβάλλονται γραπτώς στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μη πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.   Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

 

 

  • Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου δεν θα εξυπηρετεί κοινό και τα ταμεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2023 για σκοπούς ελέγχου και επιβολής προσεπιβαρύνσεων.   Τα οφειλόμενα ποσά θα εξοφλούνται με την προσεπιβάρυνση ύψους 10% από την Τρίτη  03/01/2023.

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 2022

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου
Ο Δήμος Γεροσκήπου, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω γραπτής εξέτασης που διεξήχθη
στις 15.10.2022, κατά σειράν επιτυχίας των υποψηφίων οι οποίοι παρακάθησαν σ’ αυτή

Back to top