Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Δήμο Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου προκρίνει μελέτη αξιολόγησης σεναρίων συνένωσης με άλλες οντότητες

Μελέτη της Ernst & Young, που εκπονήθηκε τον Νοέμβριο για λογαριασμό του Δήμου Γεροσκήπου, αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταδεικνύει ότι η καλύτερη και πιο επωφελής επιλογή για τη Γεροσκήπου, αλλά και τη γύρω περιοχή, είναι η συνένωση του δήμου με όμορες κοινότητες.

 

 • Η μελέτη, αφού έλαβε υπόψη της τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της διοικητικής και της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, την εξασφάλιση της αναγκαίας στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση υφιστάμενων και νέων αρμοδιοτήτων και τη συνένωση δήμων, αλλά και κοινοτήτων με τρόπο που να διασφαλίζεται η διατήρηση της ταυτότητάς τους, κατέληξε σε ό,τι αφορά τη Γεροσκήπου, ότι η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων που πιθανώς να προκύψουν, ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνους, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως, μεταξύ άλλων,:
 • Η απουσία μεθοδολογίας καθορισμός προτεραιοτήτων των αναγκών του ενοποιημένου Δήμου ή ο καθορισμός μιας μεθοδολογίας που δε λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης της Γεροσκήπου, η οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα τόσο στο τουριστικό προϊόν και όσο στα έσοδα από τον τουρισμό.
 • Η υποβαθμισμένη και μη αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της Γεροσκήπου στο συμβούλιο και γενικά στη διοίκηση του νέου δήμου, βάσει της συνεισφοράς του στο συνολικό προϋπολογισμό του ενοποιημένου Δήμου, αλλά και του ενεργού του πληθυσμού.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η μελέτη αξιολόγησε τέσσερα (4) σενάρια συνένωσης[1] τα οποία προτάθηκαν με σκοπό την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, τα σενάρια συνένωσης που έχουν εξεταστεί είναι:

 1. Σενάριο Α: Δήμος Γεροσκήπου και Δήμος Πάφου.
 2. Σενάριο Β: Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα Κονιών, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης.
 3. Σενάριο Γ: Δήμος Γεροσκήπου, Δήμος Πάφου, Δήμος Πέγειας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Χλώρακας, Κοινότητα Έμπας, Κοινότητα Λέμπας και Κοινότητα Κισσόνεργας.
 4. Σενάριο Δ: Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα Κονιών, Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας, Κοινότητα Αχέλειας, Κοινότητα Τίμης.

Όπως διαφάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων (4) σεναρίων συνένωσης, τα Σενάρια Β και Δ συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προοπτικών ανάπτυξης του ενοποιημένου Δήμου, αφού οι επιχειρησιακές και διοικητικές προκλήσεις που παρατηρούνται μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Σημειώνεται ότι, τα Σενάρια Β (προτάθηκε από τη μελέτη του Δρ. Κουταλάκη) και Δ (προτάθηκε από τον Δήμο Γεροσκήπου) προσομοιάζουν, έχοντας ως μόνη διαφορά την συμπερίληψη στο Σενάριο Δ της Κοινότητας Κονιών, η οποία αποτελεί όμορη Κοινότητα με το Δήμο Γεροσκήπου και εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από μια πιθανή συνένωση με τον Δήμο.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, αφού αξιολόγησε τη μελέτη της ΕΥ, προχώρησε ήδη σε εισήγηση συνένωσης της Γεροσκήπου με τις Κοινότητες Κονιών, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας και Τίμης. Η εισήγηση αυτή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Πολιτεία.
 • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων, όπως αυτές αναλύονται στη μελέτη της ΕΥ.
 • Τις προοπτικές ανάπτυξης των υπό συνένωση οντοτήτων.
 • Την πιο δημοκρατική εκπροσώπηση των υπό συνένωση τοπικών αρχών στο νέο διοικητικό σχήμα και στα όργανα λήψης των αποφάσεων.

Τονίζεται δε ότι, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Δήμος Γεροσκήπου στην παροχή υπηρεσιών σε (σχετικά) μεγάλο πληθυσμό, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους των υπόλοιπων υπό συνένωση οντοτήτων. H συνένωση των κοινοτήτων της ανατολικής Πάφου με τον όμορο τους δήμο θα τις βοηθήσει να εξασφαλίσουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση και κοινωνικοπολιτική ισότητα, να αναπτυχθούν ισόρροπα και να κάνουν βήματα προόδου. Επίσης, ο Δήμος Γεροσκήπου διαθέτει τεχνογνωσία για την ετοιμασία προτάσεων που αφορούν σύνθετα έργα υποδομής και θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

[1] Όσον αφορά τη συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με άλλες οντότητες, έχουν προταθεί τρία (3) σενάρια στο «Έγγραφο Πολιτικής για την Αναθεώρηση της προωθούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία» που ετοιμάστηκε από το Δρ. Χαράλαμπο Κουταλάκη μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ένα (1) εναλλακτικό σενάριο, το οποίο προτάθηκε από το Δήμο Γεροσκήπου.

 

Back to top