ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο μέχρι  την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

 

64/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ     

65/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ       

66/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

                   (χωρητικότητας τουλάχιστον 18 Μ3)

67/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER (POP CAT) ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

                   ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

68/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

69/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ DIGGER ΜΕ

                   ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ) )

 70/2019      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΠΑΖΩΝ   ΜΕ

                   ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (χωρητικότητας τουλάχιστον  18 Μ3)

                   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

71/2019      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

72/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN

73/2019      ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

74/2019      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ

75/2019     ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών που διατίθενται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανέρχεται στα 5 για κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13.12. 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα  26961803 ,26961400, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08.00 – 14.30.

Back to top