Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

 

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή  πληροφοριών  και  στατιστικών  δεδομένων.  Η  Απογραφή,  η  οποία  διεξάγεται  σε  τακτά  διαστήματα  10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου  2021.

Σκοπός της Απογραφής είναι η καταγραφή όλου του πληθυσμού που διαμένει στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές και η συλλογή λεπτομερών δεδομένων για τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στοιχείων για τον αριθμό νοικοκυριών και κατοικιών, το μέγεθος και τις ανέσεις που διαθέτουν όπως και τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών. Θα γίνει επιπρόσθετα καταγραφή όλων των ιδρυμάτων και των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε αυτά.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία θα προβεί σε αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα. Αναμένεται ότι

1.000  άτομα  θα  απασχοληθούν  ως  απογραφείς  και  100  ως  επιθεωρητές.  Τα  καθήκοντα  των  απογραφέων αφορούν την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και των ενοίκων τους σε κάθε απογραφικό τμήμα το  οποίο  θα  τους  ανατεθεί.  Τα  καθήκοντα  των  επιθεωρητών  αφορούν  τον  έλεγχο  και  την  καθοδήγηση  των απογραφέων. Οι επιθεωρητές θα επιλεγούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  για  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  μέχρι  τις  2 Ιουλίου 2021. Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

 

Προσόντα:

Δήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:

 

 

–     Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης

–     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

–     Λευκό ποινικό μητρώο

–     Οι   άντρες   υποψήφιοι   θα   πρέπει   να   κατέχουν   πιστοποιητικό   στρατολογικής   κατάστασης   το   οποίο   να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή τους

–     Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

 

Η υγεία και η φυσική κατάσταση του κάθε υποψηφίου πρέπει να του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της  εν  λόγω  εργασίας,  εφόσον  θα  απαιτούνται  πολλαπλές  μετακινήσεις,  τόσο  με  τα  πόδια  όσο  και  με μηχανοκίνητο  όχημα,  εντός  των  απογραφικών  τμημάτων,  ώστε  να  συμπληρώνεται  ο  απαιτούμενος  αριθμός συνεντεύξεων. Η φύση της εργασίας απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τα Σαββατοκυρίακα ή τις αργίες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η  επιλογή  των  ατόμων  θα  γίνει  σε  σχέση  με  τις  ανάγκες  κατά  Δήμο/Κοινότητα.  Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να δηλώσουν τον Δήμο/Κοινότητα που διαμένουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, ώστε, όπου είναι εφικτό, να τους ανατεθούν απογραφικά τμήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.

Οι  αιτήσεις  θα  εξεταστούν  και  όσοι  υποψήφιοι  διαπιστωθεί  προκαταρκτικά  ότι  πληρούν  τα  απαιτούμενα προσόντα  θα  κληθούν  σε  προσωπική  συνέντευξη  κατά  την  περίοδο  Ιουλίου  –  Αυγούστου  2021,  για  να εξακριβωθεί η καταλληλότητά τους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η  συνολική  αξιολόγηση  των  υποψηφίων  θα  βασίζεται  στα  κριτήρια  του  πιο  κάτω  πίνακα  και  η  ελάχιστη

βαθμολογία επιλογής θα είναι 30:

Κριτήρια                                                                                                             Μόρια

Εμπειρία σε απογραφικές ή δειγματοληπτικές έρευνες                               10

Γνώση    γλωσσών    όπως    της    αγγλικής,    αραβικής,                               5

ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής

Προσωπική συνέντευξη                                                                                       45

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          60

 

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, θα καταρτιστεί κατάλογος με τα άτομα που θα επιλεγούν. Ο κατάλογος θα  παραμείνει  ανοικτός  ώστε  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες  που  θα  προκύπτουν  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της Απογραφής.  Οι  υποψήφιοι  που  δεν  θα  επιλεγούν  θα  τύχουν  ενημέρωσης  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

 

Καθήκοντα:

Τα  άτομα που  θα  επιλεγούν ως  απογραφείς  θα  είναι υπεύθυνα  για  την καταγραφή  όλων των κατοικιών,  των ιδρυμάτων και του πληθυσμού σε κάθε απογραφικό τμήμα ή σύμπλεγμα απογραφικών τμημάτων που θα τους ανατεθεί. Τα στοιχεία θα συλλέγονται με προσωπικές συνεντεύξεις, με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε φορητό υπολογιστή τύπου tablet. Ο απογραφέας κατά τον Σεπτέμβριο 2021 θα πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση διάρκειας 40 περίπου ωρών.

Τα άτομα που θα επιλεγούν ως επιθεωρητές θα έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη μιας ομάδας περίπου 10 απογραφέων. Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνα  για τη σωστή καθοδήγηση και έλεγχο της ομάδας τους, για τον έλεγχο  κάλυψης  κάθε  απογραφικού  τμήματος,  για  την  ποιότητα  και  τον  αριθμό  των  ερωτηματολογίων  που παραδίδει  η  ομάδα  τους,  καθώς  και  για  την  ορθή  και  έγκαιρη  συμπλήρωση  συγκεκριμένων  εντύπων  που χρειάζονται για την αποτελεσματική οργάνωση της Απογραφής. Ο επιθεωρητής κατά τον Σεπτέμβριο 2021, θα πρέπει  να  παρακολουθήσει  εκπαίδευση  διάρκειας  2  εβδομάδων  και  στη  συνέχεια  θα  πρέπει  να  εκπαιδεύσει τους απογραφείς για 40 ώρες.

 

Διάρκεια σύμβασης:

Η σύμβαση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ ενός (1) έως τριών (3) μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

 

 

Αμοιβή:

Η αμοιβή του απογραφέα ορίζεται ως €2,25 ανά άτομο που θα καταγραφεί σε κάθε κατοικία, €1,50 ανά άτομο που  θα  καταγραφεί  σε  κάθε  ίδρυμα  και,  στις  περιπτώσεις  των  κενών  κατοικιών,  €2,00  ανά  ερωτηματολόγιο κενής κατοικίας. Για παράδειγμα, για την καταγραφή μίας κατοικίας στην οποία διαμένουν μόνιμα 4 άτομα, η αμοιβή του απογραφέα θα είναι συνολικά €9 (4 x €2,25).

Επιπρόσθετα,  ο  απογραφέας  θα  πρέπει  να  παρακολουθήσει  εκπαίδευση  διάρκειας  40  ωρών  τον  Σεπτέμβριο

2021, με αμοιβή στα €360.

Η αμοιβή θα υπολογίζεται εφόσον επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη κάθε απογραφικού τμήματος ή συμπλέγματος απογραφικών τμημάτων που θα ανατεθεί στον απογραφέα.

Ο   απογραφέας   θα   πρέπει   να   παραδίδει   ημερησίως   τουλάχιστον   15   συμπληρωμένα   ερωτηματολόγια κατοικημένων  ή/και  κενών  κατοικιών.  Αυτό  δύναται  να  διαφοροποιηθεί  στις  περιπτώσεις  των  απογραφικών τμημάτων που περιλαμβάνουν ιδρύματα.

Ο κάθε απογραφέας θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα ή η ποσότητα της εργασίας του δεν είναι ικανοποιητική, η υπηρεσία του θα τερματίζεται και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή.

Οδοιπορικά  έξοδα  δεν  θα  καλύπτονται  από  τη  Στατιστική  Υπηρεσία.  Θα  καταβληθεί  προσπάθεια  ώστε  στους υποψήφιους απογραφείς να ανατεθούν απογραφικά τμήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.

Οι  μηνιαίες  απολαβές  του  επιθεωρητή  καθορίζονται  στα  €1.450.  Τα  άτομα  που  θα  επιλεγούν  θα  εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για παράταση της εργασίας του απογραφέα/επιθεωρητή, θα μπορεί να γίνει επέκταση της σύμβασης.

Η επιλογή των 1.100 ατόμων σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση μεταξύ των απογραφέων/επιθεωρητών και της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποτείνονται  στη  Στατιστική  Υπηρεσία,  στο τηλέφωνο: 22602132.

Back to top