Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου:

Α) Γενικές Πληροφορίες:

Ο Δήμος Γεροσκήπου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για παραχώρηση χρήσης οκτώ (8) περιπτέρων διαστάσεων 3 x 2  για διάθεση/ πώληση φαγητών/ γλυκών/ ποτών/ κατασκευών/ τοπικών προϊόντων ή άλλων συναφών προϊόντων, χριστουγεννιάτικων και μη. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργήσει στην κεντρική πλατεία του Δήμου Γεροσκήπου (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) και στο χώρο θα υπάρχουν καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις, καθώς και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Περίοδος λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού:

Έναρξη: Παρασκευή 22.12.23

Λήξη: Παρασκευή 29.12.23

Ώρες Λειτουργίας:

Παρασκευή 22.12.23 16:00 – 21:00
Σάββατο 23.12.23 11:00 – 21:00
Κυριακή 24.12.23 11:00 – 21:00
Δευτέρα 25.12.23 16:00 – 21:00
Τρίτη 26.12.23 11:00 – 21:00
Τετάρτη 27.12.23 11:00 – 21:00
Πέμπτη 28.12.23 11:00 – 21:00
Παρασκευή 29.12.23 11:00 – 21:00

 

Η τιμή για την ενοικίαση/ χρήση των περιπτέρων ανέρχεται στο ποσόν των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για όλη την περίοδο της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους γραπτώς στο e-mail : info@vasiamezou.com μέχρι την Τετάρτη 6.12.23 και όχι αργότερα από η ώρα 12:00.

Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφεται ως τίτλος «Περίπτερα Δήμος Γεροσκήπου» και να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφοροδότη, καθώς και το είδος ή είδη που θα ήθελε να προσφέρει καθώς και οποιεσδήποτε ενδεικτικές φωτογραφίες από τα προϊόντα του.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, αλλά και έλεγχος για τήρηση όλων των υγειονομικών και άλλων προδιαγραφών. Θα αποφευχθεί η χρήση των περιπτέρων για διάθεση σε εταιρείες/ άτομα που προσφέρουν φαγητό το οποίο χρειάζεται επαγγελματικό εξοπλισμό, τηγάνισμα κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι για τέτοιου είδους προϊόντα μπορούν να στείλουν πρόταση για μετακινούμενες καντίνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 97671455 – Βάσια Μέζου.

 

Β) Όροι Χρήσης Περιπτέρων:

Στα άτομα τα οποία θα αποφασιστεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης περιπτέρου υποχρεούνται να πληρούν τα πιο κάτω:

 1. Να πληρούν οι εργοδότες τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 εώς 2020.
 2. Να διατηρήσουν το περίπτερο ανοικτό για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το δικαίωμα χρήσης μετά από προειδοποίηση και να το παραχωρήσουν σε άλλον ενδιαφερόμενο.
 3. Να έχουν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων για εξυπηρέτηση του κοινού.
 4. Να έχουν αναρτημένο στο περίπτερο κατάλογο με τα προϊόντα τους, καθώς και τιμές τις οποίες θα περάσουν από έγκριση.
 5. Να διατηρήσουν το περίπτερο και τον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου τους καθαρό.
 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του περιπτέρου χωρίς την έγκριση των διοργανωτών.
 7. Να παραδώσουν το περίπτερο στην κατάσταση στην οποία το έχουν παραλάβει χωρίς οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές.
 8. Να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο για θέματα ασφάλειας και υγείας της εκδήλωσης όποτε αυτό απαιτείται.
 9. Να έχουν τουλάχιστον μια πυράντοχη κουβέρτα και ένα πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 6kg (στα υποστατικά στα οποία θα πραγματοποιούνται εργασίες με λάδι τηγανίσματος θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες τύπου WET CHEMICAL).
 10. Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο άτομο να κατέχει σε ισχύ ασφάλιση ευθύνης εργοδότη που να καλύπτει τον πραγματικό αριθμό των εργοδοτουμένων του.
 11. Σε κάθε πολύπριζο θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια συσκευή που παράγει θερμότητα.
 12. Εάν χρειάζεται να υπάρχει υγραέριο, τότε μόνο το οικιακό υγραέριο είναι αποδεκτό και το κάθε υποστατικό πρέπει να διαθέτει το μέγιστο δύο (2) οικιακά υγραέρια.
 13. Τα υγραέρια πρέπει να είναι ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο και να φυλάσσονται όταν δεν είναι σε λειτουργία.
 14. Η παροχή, ο ρυθμιστής και το λάστιχο της εγκατάστασης υγραερίου να είναι καινούργια ή σε καλή κατάσταση.
 15. Φθαρμένα καλώδια και σπασμένες πρίζες θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
 16. Να χρησιμοποιούν ειδικά γάντια όταν πραγματοποιούνται εργασίες που παράγουν θερμότητα.
 17. Να έχουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και να τα εφαρμόζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων που προβλέπονται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ, IV και VIII του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/ 2004 (Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 18. Να μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που χειρίζεται ανοικτά τρόφιμα να κατέχει έγκυρο Πιστοποιητικό Υγείας για χειριστές τροφίμων (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή Τροφίμων), εκδιδόμενο ανά δωδεκάμηνο από Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό, ως προβλέπουν οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006.
 19. Να μεριμνούν ώστε να κατέχουν άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών.

 

 

Γ) Περιεχόμενο Αίτησης:

 • Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το ΈΝΤΥΠΟ 1.
 • Αντίγραφο των πιο πάνω αναφερθέντων πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή. Τροφίμων – Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 • Λίστα/ τιμοκατάλογο με τα προϊόντα, περιγραφή και φωτογραφικό υλικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες καθώς και το ΈΝΤΥΠΟ 1 στο συνδεσμο :

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

Back to top