Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

έγγραφα

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – ΕΟΑ Πάφου

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης
για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – ΕΟΑ Πάφου

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»
O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γεροσκήπου», με εκτιμώμενη αξία το ποσό των €2,600,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6579419

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-procurement μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Πλήρωση κενής θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ.Ε5)

Πλήρωση κενής θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ.Ε5)

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων.

Η μισθοδοτική κλίμακας της θέσης είναι Ε5.

Τα καθήκοντα της θέσης είναι καθήκοντα Εργάτη Γενικών Καθηκόντων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης από το Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την  ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου, μέχρι την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 2:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων”.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Αρχείο του Δήμου στο τηλ. 26- 962324.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικής- Μέσης Εκπαίδευσης.
 4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσει χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι αιτητές θα πρέπει:

 • Να είναι πολίτες  της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, να παρουσιάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να υποδεικνύουν ότι οι λόγοι της νόμιμης απαλλαγής δεν τους καθιστά ανίκανους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 
 • Να μην έχουν καταδικαστεί από Ποινικό Δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας, ή ηθικής αισχρότητας, να μην έχουν απολυθεί ή τερματιστεί οι υπηρεσίες τους από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε Οργανισμό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Να έχουν βεβαίωση εργασίας από προηγούμενους εργοδότες σε περίπτωση που έχουν εργαστεί στο παρελθόν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ την αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου:

Α) Γενικές Πληροφορίες:

Ο Δήμος Γεροσκήπου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για παραχώρηση χρήσης οκτώ (8) περιπτέρων διαστάσεων 3 x 2  για διάθεση/ πώληση φαγητών/ γλυκών/ ποτών/ κατασκευών/ τοπικών προϊόντων ή άλλων συναφών προϊόντων, χριστουγεννιάτικων και μη. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργήσει στην κεντρική πλατεία του Δήμου Γεροσκήπου (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) και στο χώρο θα υπάρχουν καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις, καθώς και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Περίοδος λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού:

Έναρξη: Παρασκευή 22.12.23

Λήξη: Παρασκευή 29.12.23

Ώρες Λειτουργίας:

Παρασκευή 22.12.23 16:00 – 21:00
Σάββατο 23.12.23 11:00 – 21:00
Κυριακή 24.12.23 11:00 – 21:00
Δευτέρα 25.12.23 16:00 – 21:00
Τρίτη 26.12.23 11:00 – 21:00
Τετάρτη 27.12.23 11:00 – 21:00
Πέμπτη 28.12.23 11:00 – 21:00
Παρασκευή 29.12.23 11:00 – 21:00

 

Η τιμή για την ενοικίαση/ χρήση των περιπτέρων ανέρχεται στο ποσόν των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για όλη την περίοδο της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους γραπτώς στο e-mail : info@vasiamezou.com μέχρι την Τετάρτη 6.12.23 και όχι αργότερα από η ώρα 12:00.

Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφεται ως τίτλος «Περίπτερα Δήμος Γεροσκήπου» και να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφοροδότη, καθώς και το είδος ή είδη που θα ήθελε να προσφέρει καθώς και οποιεσδήποτε ενδεικτικές φωτογραφίες από τα προϊόντα του.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, αλλά και έλεγχος για τήρηση όλων των υγειονομικών και άλλων προδιαγραφών. Θα αποφευχθεί η χρήση των περιπτέρων για διάθεση σε εταιρείες/ άτομα που προσφέρουν φαγητό το οποίο χρειάζεται επαγγελματικό εξοπλισμό, τηγάνισμα κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι για τέτοιου είδους προϊόντα μπορούν να στείλουν πρόταση για μετακινούμενες καντίνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 97671455 – Βάσια Μέζου.

 

Β) Όροι Χρήσης Περιπτέρων:

Στα άτομα τα οποία θα αποφασιστεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης περιπτέρου υποχρεούνται να πληρούν τα πιο κάτω:

 1. Να πληρούν οι εργοδότες τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 εώς 2020.
 2. Να διατηρήσουν το περίπτερο ανοικτό για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το δικαίωμα χρήσης μετά από προειδοποίηση και να το παραχωρήσουν σε άλλον ενδιαφερόμενο.
 3. Να έχουν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων για εξυπηρέτηση του κοινού.
 4. Να έχουν αναρτημένο στο περίπτερο κατάλογο με τα προϊόντα τους, καθώς και τιμές τις οποίες θα περάσουν από έγκριση.
 5. Να διατηρήσουν το περίπτερο και τον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου τους καθαρό.
 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του περιπτέρου χωρίς την έγκριση των διοργανωτών.
 7. Να παραδώσουν το περίπτερο στην κατάσταση στην οποία το έχουν παραλάβει χωρίς οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές.
 8. Να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο για θέματα ασφάλειας και υγείας της εκδήλωσης όποτε αυτό απαιτείται.
 9. Να έχουν τουλάχιστον μια πυράντοχη κουβέρτα και ένα πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 6kg (στα υποστατικά στα οποία θα πραγματοποιούνται εργασίες με λάδι τηγανίσματος θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες τύπου WET CHEMICAL).
 10. Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο άτομο να κατέχει σε ισχύ ασφάλιση ευθύνης εργοδότη που να καλύπτει τον πραγματικό αριθμό των εργοδοτουμένων του.
 11. Σε κάθε πολύπριζο θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια συσκευή που παράγει θερμότητα.
 12. Εάν χρειάζεται να υπάρχει υγραέριο, τότε μόνο το οικιακό υγραέριο είναι αποδεκτό και το κάθε υποστατικό πρέπει να διαθέτει το μέγιστο δύο (2) οικιακά υγραέρια.
 13. Τα υγραέρια πρέπει να είναι ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο και να φυλάσσονται όταν δεν είναι σε λειτουργία.
 14. Η παροχή, ο ρυθμιστής και το λάστιχο της εγκατάστασης υγραερίου να είναι καινούργια ή σε καλή κατάσταση.
 15. Φθαρμένα καλώδια και σπασμένες πρίζες θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
 16. Να χρησιμοποιούν ειδικά γάντια όταν πραγματοποιούνται εργασίες που παράγουν θερμότητα.
 17. Να έχουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και να τα εφαρμόζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων που προβλέπονται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ, IV και VIII του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/ 2004 (Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 18. Να μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που χειρίζεται ανοικτά τρόφιμα να κατέχει έγκυρο Πιστοποιητικό Υγείας για χειριστές τροφίμων (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή Τροφίμων), εκδιδόμενο ανά δωδεκάμηνο από Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό, ως προβλέπουν οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006.
 19. Να μεριμνούν ώστε να κατέχουν άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών.

 

 

Γ) Περιεχόμενο Αίτησης:

 • Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το ΈΝΤΥΠΟ 1.
 • Αντίγραφο των πιο πάνω αναφερθέντων πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή. Τροφίμων – Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 • Λίστα/ τιμοκατάλογο με τα προϊόντα, περιγραφή και φωτογραφικό υλικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες καθώς και το ΈΝΤΥΠΟ 1 στο συνδεσμο :

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-52/23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52/2023

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για τις φυτεύσεις και τη συμπλήρωση συστήματος άρδευσης του γρασιδιού, των θάμνων και των δέντρων για τους αντίστοιχους χώρους, στον κυκλικό κόμβο, στις νησίδες πρασίνου, στα εφαπτόμενα γραμμικά δημόσια πράσινα και τις λεκάνες πεζοδρόμιων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο δρόμο Γεροσκήπου-Φάση Β’ και που αφορά:  την προμήθεια και φύτευση 80 μεγάλων δέντρων και 520 θάμνων στις λεκάνες και τις νησίδες του καθώς και προμήθεια και φύτευση 2000 τ.μ. έτοιμου γρασιδιού, διευθετήσεις εκτοξευτήρων και σταγόνων για λειτουργία συστήματος άρδευσης και συντήρηση για περίοδο 12 μηνών, με εκτιμώμενη αξία τις €50,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6427355

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-52.23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ,ΘΑΜΝΩΝ,ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55/23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ (7) ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΑΦΟΣ – ΚΑΙ ΡΑΝΙΑ – ΚΟΤ, & – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών, για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης, στις νησίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια και στους επτά (7) Κυκλικούς Κόμβους στα πολεοδομικά έργα του δρόμου Αεροδρόμιο – Πάφος, Ράνια – Κ.Ο.Τ. και Συνδετήριοι στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, με εκτιμώμενη αξία τις €44,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6454345 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55.23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π Αρ. 49/2023


ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ.49/2023
«ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού – Επιστημονικού Συνεργάτη με σύμβαση έργου προκειμένου να στελεχώσει τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου (Δ.Ο.Π.).
Ο Επαγγελματίας θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας 20 εργάσιμων ωρών ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα Σύμβαση είναι :
1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία
2. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων ή στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
3. Εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
4. Αποδεδειγμένη πείρα 3 χρόνων σχετική με την πρόληψη, την τοξικοεξάρτηση, την εργασία στην κοινότητα
Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των Εγγράφων της Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου, Πλατεία Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, 8201 Γεροσκήπου, τηλ. +357 26.962.324, φαξ: +357 26 961247.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τoυς Όρους του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς Προσφορά για «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π» με Αρ .49/2023 όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι, 30/11/2023 , στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.θ. 63015, Τ.Τ. 8201, Γεροσκήπου , Τηλ 26962324, Φαξ. 26961247).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Όροι ΔΟΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49-2023

 

Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο : Πρόγραμμα 20ου Κύκλου Διαλέξεων

Ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος διοργανώνουν για 20ή χρονιά τη σειρά διαλέξεων με την ονομασία ”Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο”. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό της Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Πάφου, να ενημερωθεί μέσα από εκλαϊκευμένες διαλέξεις για επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Οι διαλέξεις είναι ανοικτές για το κοινό και προσφέρονται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου. Εμπλουτίζονται επίσης και με τη συμμετοχή μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού άλλων πανεπιστημίων, καθώς επίσης και ειδικών από επιστημονικά ινστιτούτα και οργανισμούς.

Όλες οι διαλέξεις αρχίζουν στις 7μ.μ και μεταδίδονται απευθείας από τον ραδιοφωνικό σταθμό ”Ράδιο Πάφος Παγκύπρια” στις συχνότητες 93.7fm (Πάφος), 98.8fm (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Πόλη Χρυσοχούς), 95.5fm (Λεμεσός) και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.radiopafos.com.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων, κατά την τελετή λήξης θα απονεμηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης

στο κοινό που θα συμμετάσχει στο θεσμό.

 

Πρόγραμμα

-Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023

”Πώς επηρεάζουν τα ναρκωτικά τον εγκέφαλο και ποιες οι νέες φαρμακοθεραπείες”

Εισηγητής: Πάνος Ζάνος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροφαρμακολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

-Παρασκευή,24 Νοεμβρίου 2023

”Η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης”

Εισηγητής: Αντώνης Κάκας, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

-Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024

”Ενέργεια-Κλιματική Κρίση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”

Εισηγητής: Δημοκράτης Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

-Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

”Ιατρική ακριβείας στον καρκίνο”

Εισηγήτρια: Αναστασία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

-Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

”Όψεις της Βρετανικής κυριαρχίας στον Κυπριακό σατιρικό τύπο των αρχών του 20ού αιώνα”

Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαζαχαρία, Λέκτορας στη Διπλωματική Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

 

-Παρασκευή, 31 Μαϊου 2024

”Η Γεροσκήπου πριν την Ιεροκηπία: εξετάζοντας την αρχαιολογία της περιοχής στη 2η χιλιετία π.Χ.”

Εισηγήτρια: Άρτεμις Γεωργίου, Επίκουρη καθηγήτρια Έρευνας, Ερευνητική Μονάδα  Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των φοιτητών, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023.

Παραχώρηση Υποτροφιών Δ.Γ. 2022 – 2023

Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης για Αίτηση Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου

Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ηνΔεκεμβρίου 2023.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.  

 

19-2023 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

20-2023 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται σταειδικά έντυπα προσφορών.

Τα έντυπα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου.   www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24.3.2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα 26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

Back to top