Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

προσφορές

Προσφορά αρ. 39/2022 – Προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων για τον Δήμο Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για την αγορά:

 1. Εκατόν (100) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 50-70 λίτρων έκαστος με γαλβανιζέ πάσσαλο για εύκολη τοποθέτηση στο έδαφος, σε πάρκα κ.ο.κ.
 2. Δέκα (10) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος. Οι κάδοι αυτοί να φέρουν κυρτό κάλυμμα, τέσσερις τροχούς από καουτσούκ εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο, να είναι με ποδόφρενο.
 3. Πενήντα (50) κάδων για τα απορρίμματα των σκύλων με γαλβανιζέ πάσσαλο.
 4. Ως αστικός εξοπλισμός για την Κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου, δεκαπέντε (15) κάδους από ανοξείδωτο υλικό (εξωτερικός κορμός και βάση) με πόρτα που κλειδώνει.
 5. Όλοι οι πιο πάνω κάδοι, να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «Προσφορά αρ. 39/2022 για προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων στον Δήμο Γεροσκήπου» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, ώρα 12.00 της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2022.

Στην προσφορά να αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης όλων των κάδων.

Οι τιμές που θα δοθούν να είναι χωρίς το Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση της προσφοράς, θα μπορεί να προκύψει ανά χαμηλότερο προσφοροδότη ανά είδος ή /και συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26961400 και 26960863.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για εκποίηση του οχήματος με αρ. εγγραφής KPD285, μάρκας Peugeot. Τυχόν τελωνειακός δασμός, θα καταβληθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο πλειοδότης, υποχρεούται να παραλάβει το όχημα, το αργότερο 10 ημέρες μετά την κατακύρωση της προσφοράς και αφού πληρώσει το ανάλογο ποσό.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ KPD285” και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τον κ. Κώστα Αναστασιάδη στο τηλέφωνο 26913600

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.26/2022 – «Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στην Παραλία Γεροσκήπου»

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται  δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών  εισπρακτόρων – καθαριστών στην Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους  όρους  που καθορίζονται στα Έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου, στην κατηγορία “ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ”, ή από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.geroskipou.org.cy/document-category/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82/

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου  2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Δημοσιοποίηση ετήσιων προσφορών 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου
Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για τη χρονική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.
4-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
5-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ
6-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER -POP CAT- ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
8-2022 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
9-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
10-2022 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11-2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
12-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER RUN
13-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
14-2022 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ
15-2022 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών
Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14.2.2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές

Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα
26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021 «ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021

«ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»
1. Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί προσφορές για την εκμίσθωση πετροσυλλέκτη με τον
χειριστή του για 90 ώρες ( ± 20%) για καθαρισμό της δημοτικής παραλίας
Γεροσκήπου από διασπαρμένες Κροκάλες διαμέτρου από 1εκ. μέχρι 20εκ..
2. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Σύμβασης ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες ευρώ (9 000
Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Το μηχάνημα δυνατόν να είναι είτε αυτόνομο είτε μεταφερόμενο και να είναι μεγάλης
ιπποδύναμης ( 140 HP ως 200 HP).
4. Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται για περίοδο 45 ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε τρείς φάσεις .
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον
Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου
(είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Γεροσκήπου, 8210 Πάφος) το αργότερο μέχρι
τη Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η
φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14/2021 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ».
6. Για τους όρους του Διαγωνισμού και για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε
σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου κ. Κ. Λεάνδρου, τηλ.26961803,
ηλεκτρονική διεύθυνση kleandrou@geroskipou.org.cy

Από Δήμο Γεροσκήπου

 

Σχετικά Αρχεία:

δημοσιευση για 14-21 πετροσυλλεκτης ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

14-2021 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στην Παραλία Γεροσκήπου

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

 

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.15/2021

«Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται  δηλώσεις ενδιαφέροντος  για την αγορά υπηρεσιών  εισπρακτόρων – καθαριστών  στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές  θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους  όρους  που καθορίζονται στα Έγγραφα Προσφορών.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή  16 Απριλίου  2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Σχετικά Αρχεία:

εντυπο αίτησης

ολο πλαίσιο εισπράκτορα 2021

Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 4/2021 Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού – Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» (σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 4/2021

Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού – Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» (σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου

 1. Η σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου και ΣΚΕ Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών ειδικού-υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας είκοσι (20) εργάσιμων ωρών, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 1. Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα σύμβαση είναι :
 2. Πτυχίο στην Ψυχολογία
 3. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου
 4. Αδειούχος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
 5. Εν ισχύ Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 6. Αποδεδειγμένη πείρα δύο (2) ετών σε θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και στήριξης ευάλωτων ομάδων
 7. Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των εγγράφων της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου: Πλατεία Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, 8210 Γεροσκήπου, τηλ. 26 962 324, φαξ 26 961 247.

4.Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τoυ Όρους του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς «Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού-Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου (σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου) με αρ. 4/2021 όχι αργότερα από τις 1.30μ.μ., την 05/02/2020, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.Θ. 63015,  Τ.Τ. 8210,  Γεροσκήπου, τηλ 26 962 324, φαξ. 26 961 247).

Για τους όρους προσφοράς:

Όροι Προσφοράς Συμβουλευτικού Κέντρου

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητεί τις  κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2021.

 

Οιπροσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην κατηγορία “Προσφορές”.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 11/12/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου), στα τηλέφωνα  26961803 ,26961400 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 29/2020 – Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού – Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις»

 

Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού – Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» (σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου)

Η σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου και ΣΚΕ Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών ειδικού-υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας είκοσι (20) εργάσιμων ωρών, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα σύμβαση είναι :

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου
 • Αδειούχος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
 • Εν ισχύ Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Αποδεδειγμένη πείρα δύο (2) ετών σε θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των εγγράφων της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου: Πλατεία Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, 8210 Γεροσκήπου, τηλ. 26 962 324, φαξ 26 961 247.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τoυ Όρους του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς «Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού-Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου (σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου) με αρ. 29/2020 όχι αργότερα από τις 1.00μ.μ., την 27/11/2020, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.Θ. 63015,  Τ.Τ. 8210,  Γεροσκήπου, τηλ 26 962 324, φαξ. 26 961 247).

Back to top