Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

προσφορές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023 Γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024


O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024, με εκτιμώμενη αξία τις €500,000.00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης για εκατό χιλιάδες €100,000.00 με ανάλογη επέκταση χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6416307

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023
Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται προσφορές για κλαδέματα ή αποκοπή φοινικόδεντρων καθώς και κλαδέματα φύκων που βρίσκονται σε δημόσια πεζοδρόμια ή χώρους πρασίνου περιλαμβανομένης απομάκρυνσης / απόρριψης σε εγκεκριμένο χώρο.
Η τιμή θα δοθεί για κάθε φοινικόδεντρο ή φύκο ή άλλο δέντρο που κλαδεύεται/αποκόπτεται περιλαμβανόμενης φόρτωσης, απομάκρυνσης και απόρριψης των φύλλων σε εγκεκριμένο χώρο. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο και να λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την όλη εργασία καθώς και τα πιο κάτω:
1. Τα απομακρυνόμενα κλαδέματα θα εναποτίθενται σε εγκεκριμένο χώρο.
2. Η εργασία θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι που οι ανέσεις και η ασφάλεια των περιοίκων να μην επηρεάζονται.
3. Η καταμέτρηση θα γίνεται και επιβλέπεται από εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου.
4. Βάση των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία και Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) παράρτημα 11 Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης, να εκπαιδεύονται επαρκώς (σχετική ή και ειδική εκπαίδευση) στη χρήση του εξοπλισμού και να τους παρέχεται το δικαίωμα της διαβούλευσης και συμμετοχής στα ζητήματα που καλύπτουν οι Κανονισμοί. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης αν υπάρχει. Ειδικά για χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας για ανύψωση φορτίων/ατόμων επισυνάπτεται Κανονισμός του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) σελ 4715 εδάφιο 3.
5. Οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν εντός 3 ημερών από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς και να συμπληρωθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Οι προσφορές θα φτάσουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.
Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου .
Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 43/2023>>.
Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Δεκατρείς Χιλιάδες Ευρώ (€13000,00)
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο : 

43-2023 – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΩΝ 2023

και να κατεβάσουν την αίτηση εδώ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

Πλήρωση κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

 1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.
 2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.
 3. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 4. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
 5. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4399 και ημερ. 01/09/2023 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπηρεσίας ).
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης, από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Γεροσκήπου 8201, Γεροσκήπου) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου  https://geroskipou.org.cy/documents/%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%cf%81/
 7. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015-8210 Γεροσκήπου, σε κλειστούς φακέλους στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού», όχι αργότερα από την Δευτέρα 02/10/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
 8. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €30,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 9. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26960818 και 26962324

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

https://geroskipou.org.cy/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9-4/

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων»(Κλ.Ε5) για περίοδο απασχόλησης έξι (6) μήνες.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από το Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου, μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 2:30μ.μ. σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εργατών γενικών καθηκόντων”.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Αρχείο του Δήμου στο τηλ. 26- 962324.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση κάνοντας κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο :

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 6 MΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023 «Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023
«Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών εισπρακτόρων – καθαριστών στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy
Οι προσφορές θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους όρους που καθορίζονται στα Έγγραφα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Πλαίσιο Εισπράκτορα 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου

Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ηνΔεκεμβρίου 2023.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.  

 

19-2023 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

20-2023 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται σταειδικά έντυπα προσφορών.

Τα έντυπα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου.   www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24.3.2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα 26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για εκποίηση του οχήματος με αρ. εγγραφής KSM822, μάρκας Renault. Πληροφορείστε ότι οποιοσδήποτε τυχόν τελωνειακός δασμός, θα καταβληθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο επιτυχών προσφοροδότης υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός 10 ημερών από την κατακύρωση της προσφοράς και αφού πληρώσει το απαιτούμενο ποσό.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δημαρχεύων Γεροσκήπου, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KSM822» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.»

Προσφορά αρ. 39/2022 – Προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων για τον Δήμο Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για την αγορά:

 1. Εκατόν (100) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 50-70 λίτρων έκαστος με γαλβανιζέ πάσσαλο για εύκολη τοποθέτηση στο έδαφος, σε πάρκα κ.ο.κ.
 2. Δέκα (10) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος. Οι κάδοι αυτοί να φέρουν κυρτό κάλυμμα, τέσσερις τροχούς από καουτσούκ εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο, να είναι με ποδόφρενο.
 3. Πενήντα (50) κάδων για τα απορρίμματα των σκύλων με γαλβανιζέ πάσσαλο.
 4. Ως αστικός εξοπλισμός για την Κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου, δεκαπέντε (15) κάδους από ανοξείδωτο υλικό (εξωτερικός κορμός και βάση) με πόρτα που κλειδώνει.
 5. Όλοι οι πιο πάνω κάδοι, να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «Προσφορά αρ. 39/2022 για προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων στον Δήμο Γεροσκήπου» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, ώρα 12.00 της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2022.

Στην προσφορά να αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης όλων των κάδων.

Οι τιμές που θα δοθούν να είναι χωρίς το Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση της προσφοράς, θα μπορεί να προκύψει ανά χαμηλότερο προσφοροδότη ανά είδος ή /και συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26961400 και 26960863.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για εκποίηση του οχήματος με αρ. εγγραφής KPD285, μάρκας Peugeot. Τυχόν τελωνειακός δασμός, θα καταβληθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο πλειοδότης, υποχρεούται να παραλάβει το όχημα, το αργότερο 10 ημέρες μετά την κατακύρωση της προσφοράς και αφού πληρώσει το ανάλογο ποσό.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ KPD285” και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τον κ. Κώστα Αναστασιάδη στο τηλέφωνο 26913600

Back to top