Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

προσφορές

Πλήρωση κενής θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ.Ε5)

Πλήρωση κενής θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ.Ε5)

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργάτη Γενικών Καθηκόντων.

Η μισθοδοτική κλίμακας της θέσης είναι Ε5.

Τα καθήκοντα της θέσης είναι καθήκοντα Εργάτη Γενικών Καθηκόντων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης από το Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την  ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου, μέχρι την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 2:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων”.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Αρχείο του Δήμου στο τηλ. 26- 962324.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικής- Μέσης Εκπαίδευσης.
 4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσει χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι αιτητές θα πρέπει:

 • Να είναι πολίτες  της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, να παρουσιάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να υποδεικνύουν ότι οι λόγοι της νόμιμης απαλλαγής δεν τους καθιστά ανίκανους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 
 • Να μην έχουν καταδικαστεί από Ποινικό Δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας, ή ηθικής αισχρότητας, να μην έχουν απολυθεί ή τερματιστεί οι υπηρεσίες τους από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε Οργανισμό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Να έχουν βεβαίωση εργασίας από προηγούμενους εργοδότες σε περίπτωση που έχουν εργαστεί στο παρελθόν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ την αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΤΕΛΙΚΗ

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού .Ο Δήμος Γεροσκήπου, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 04.11.2023, κατά σειράν επιτυχίας των υποψηφίων οι οποίοι παρακάθησαν σ’ αυτή:
 «Επιτυχών» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πλαίσιο πλήρωσης της θέσης, στην προφορική εξέταση, θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στην γραπτή εξέταση και υπό την προϋπόθεση και αφού επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού σε αριθμό τριπλάσιο της προς πλήρωση κενής θέσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και στο αρχείο : Αποτελέσματα θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-52/23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52/2023

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για τις φυτεύσεις και τη συμπλήρωση συστήματος άρδευσης του γρασιδιού, των θάμνων και των δέντρων για τους αντίστοιχους χώρους, στον κυκλικό κόμβο, στις νησίδες πρασίνου, στα εφαπτόμενα γραμμικά δημόσια πράσινα και τις λεκάνες πεζοδρόμιων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο δρόμο Γεροσκήπου-Φάση Β’ και που αφορά:  την προμήθεια και φύτευση 80 μεγάλων δέντρων και 520 θάμνων στις λεκάνες και τις νησίδες του καθώς και προμήθεια και φύτευση 2000 τ.μ. έτοιμου γρασιδιού, διευθετήσεις εκτοξευτήρων και σταγόνων για λειτουργία συστήματος άρδευσης και συντήρηση για περίοδο 12 μηνών, με εκτιμώμενη αξία τις €50,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6427355

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-52.23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ,ΘΑΜΝΩΝ,ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55/23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ (7) ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΑΦΟΣ – ΚΑΙ ΡΑΝΙΑ – ΚΟΤ, & – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών, για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης, στις νησίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια και στους επτά (7) Κυκλικούς Κόμβους στα πολεοδομικά έργα του δρόμου Αεροδρόμιο – Πάφος, Ράνια – Κ.Ο.Τ. και Συνδετήριοι στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, με εκτιμώμενη αξία τις €44,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6454345 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55.23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π Αρ. 49/2023


ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ.49/2023
«ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού – Επιστημονικού Συνεργάτη με σύμβαση έργου προκειμένου να στελεχώσει τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου (Δ.Ο.Π.).
Ο Επαγγελματίας θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας 20 εργάσιμων ωρών ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα Σύμβαση είναι :
1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία
2. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων ή στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
3. Εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
4. Αποδεδειγμένη πείρα 3 χρόνων σχετική με την πρόληψη, την τοξικοεξάρτηση, την εργασία στην κοινότητα
Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των Εγγράφων της Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου, Πλατεία Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, 8201 Γεροσκήπου, τηλ. +357 26.962.324, φαξ: +357 26 961247.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τoυς Όρους του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς Προσφορά για «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π» με Αρ .49/2023 όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι, 30/11/2023 , στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.θ. 63015, Τ.Τ. 8201, Γεροσκήπου , Τηλ 26962324, Φαξ. 26961247).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Όροι ΔΟΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49-2023

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023 Γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024


O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024, με εκτιμώμενη αξία τις €500,000.00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης για εκατό χιλιάδες €100,000.00 με ανάλογη επέκταση χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6416307

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023
Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται προσφορές για κλαδέματα ή αποκοπή φοινικόδεντρων καθώς και κλαδέματα φύκων που βρίσκονται σε δημόσια πεζοδρόμια ή χώρους πρασίνου περιλαμβανομένης απομάκρυνσης / απόρριψης σε εγκεκριμένο χώρο.
Η τιμή θα δοθεί για κάθε φοινικόδεντρο ή φύκο ή άλλο δέντρο που κλαδεύεται/αποκόπτεται περιλαμβανόμενης φόρτωσης, απομάκρυνσης και απόρριψης των φύλλων σε εγκεκριμένο χώρο. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο και να λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την όλη εργασία καθώς και τα πιο κάτω:
1. Τα απομακρυνόμενα κλαδέματα θα εναποτίθενται σε εγκεκριμένο χώρο.
2. Η εργασία θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι που οι ανέσεις και η ασφάλεια των περιοίκων να μην επηρεάζονται.
3. Η καταμέτρηση θα γίνεται και επιβλέπεται από εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου.
4. Βάση των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία και Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) παράρτημα 11 Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης, να εκπαιδεύονται επαρκώς (σχετική ή και ειδική εκπαίδευση) στη χρήση του εξοπλισμού και να τους παρέχεται το δικαίωμα της διαβούλευσης και συμμετοχής στα ζητήματα που καλύπτουν οι Κανονισμοί. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης αν υπάρχει. Ειδικά για χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας για ανύψωση φορτίων/ατόμων επισυνάπτεται Κανονισμός του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) σελ 4715 εδάφιο 3.
5. Οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν εντός 3 ημερών από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς και να συμπληρωθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Οι προσφορές θα φτάσουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.
Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου .
Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 43/2023>>.
Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Δεκατρείς Χιλιάδες Ευρώ (€13000,00)
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο : 

43-2023 – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΩΝ 2023

και να κατεβάσουν την αίτηση εδώ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

Πλήρωση κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

 1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.
 2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.
 3. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 4. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
 5. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4399 και ημερ. 01/09/2023 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπηρεσίας ).
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης, από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Γεροσκήπου 8201, Γεροσκήπου) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου  https://geroskipou.org.cy/documents/%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%cf%81/
 7. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015-8210 Γεροσκήπου, σε κλειστούς φακέλους στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού», όχι αργότερα από την Δευτέρα 02/10/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
 8. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €30,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 9. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26960818 και 26962324

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

https://geroskipou.org.cy/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9-4/

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων»(Κλ.Ε5) για περίοδο απασχόλησης έξι (6) μήνες.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από το Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου, μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 2:30μ.μ. σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εργατών γενικών καθηκόντων”.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Αρχείο του Δήμου στο τηλ. 26- 962324.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση κάνοντας κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο :

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 6 MΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023 «Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.23/2023
«Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών εισπρακτόρων – καθαριστών στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy
Οι προσφορές θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους όρους που καθορίζονται στα Έγγραφα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Πλαίσιο Εισπράκτορα 2023

Back to top